Rit Mógilsár er vettvangur fyrir fræðilegt efni frá sérfræðingum Skógræktarinnar og samstarfsfólki þeirra. Ritið kemur út óreglulega eftir því sem þörf er á, oftast með stökum greinum í hverju tölublaði en einnig með söfnum greina eða útdrátta frá t.d. ráðstefnum og fundum. Útgáfan er nú orðið eingöngu rafræn á prentanlegu pdf-formi, nema sérstök ástæða þyki til prentaðrar útgáfu einnig.

Ritið hefur komið út með þessu heiti frá aldamótum en þar á undan gaf Mógilsá út ýmis rit sem fram undir þetta hafa aðallega verið varðveitt á pappír hefur nú verið komið á rafrænt form. Mestallt þetta efni er nú komið hér á vefinn og er einnig birt í Rafhlöðu Þjóðarbókhlöðunnar og Rit Mógilsár birtist einnig á timarit.is. Hér fyrir neðan er allt þetta efni flokkað eftir ártölum.

Ritnefnd Rits Mógilsár skipa Edda S. Oddsdóttir sem jafnframt er ábyrgðarmaður, Björn Traustason, Ólafur Eggertsson og Pétur Halldórsson sem hefur umsjón með útgáfunni.

Árið 2023

Fagráðstefna skógræktar 2023 – útdrættir erinda og veggspjalda

Forsíða 51. tölublaðs

Pétur Halldórsson (ritstj.)
(51. tbl.)

Fagráðstefna skógræktar er tveggja daga ráðstefna sem haldin hefur verið árlega nær óslitið frá aldamótum. Ráðstefnan er haldin í samstarfi Skógræktarinnar, Landbúnaðarháskóla Íslands, Skógræktarfélags Íslands, Skógfræðingafélags Íslands og Bændasamtaka Íslands. Ráðstefnan var að þessu haldin á Ísafirði fór fram í hinu gamla og virðulega Edinborgarhúsi. Fyrri dagurinn var helgaður þemanu skógrækt á tímum hamfarahlýnunar. Síðari dagurinn var svo vettvangur fjölbreyttra erinda og veggspjaldakynninga á málefnum sem snerta skógrækt, skógrannsóknir, skógtækni og skyld efni. Streymi var frá ráðstefnunni á Youtube-rás Skógræktarinnar og þar er upptökur að finna að flestum fyrirlestranna.

Ræktunaröryggi, vöxtur, fræmyndun
og heilbrigði kvæma íslensks birkis

Forsíða 50. tölublaðs

Brynjar Skúlason, Brynja Hrafnkelsdóttir og Aðalsteinn Sigurgeirsson
(50. tbl.)

Vorið 1998 var sett út kvæma­tilraun með 50 kvæmum, gróðursett á níu mismun­andi tilraunastaði og voru fimm þeirra mældir árin 2020 og 2021. Hæð og þvermál plantnanna var mælt auk þess að lifun, ryðmyndun og fræmagn var metið. Jákvæð fylgni var fyrir alla eiginleika í einkunnum kvæma milli tilraunastaða og oftar en ekki marktæk sem bendir til að eiginleikarnir stýrist af arfgerð fremur en umhverfi. Mjög góð fylgni fannst á milli sunn­lensku tilraunastaðanna í lifun, þar sem kvæmið Steina­dalur er afgerandi best og kvæmin frá Suðaustur- og Suðvesturlandi raðast nánast öll fyrir ofan kvæmin frá Norðaustur- og Norðvestur­landi. Röðun kvæma í lifun er breytilegri á tilraunastöðum á Norður­landi og á Vest­fjörðum. Bæjarstaða­birki og skyldir stofnar hafa al­mennt mestan lífmassa og kvæmin frá Suðaustur- og Norðausturlandi hafa fæsta auka­stofna. Skýrustu niður­stöðurnar eru fyrir fræ­myndun og ryð­þol þar sem birkið frá Suðaustur­landi hefur yfirburði í ríkulegri fræmyndun og besta þolið gagn­vart birkiryði. Við notkun birkis fyrir lág­lendi Íslands má nýta þann kynbóta­ávinning sem yrkið Embla sýnir og auka erfða­breytileikann með því að bæta klónum inn í þýðið frá kvæmum sem koma vel út í til­rauninni s.s. Steina­dal, Þing­völlum, Þórs­mörk og Bæjarstað.

Ræktun græðlinga af Hrymi

Forsíða 49. tölublaðs

Rakel J. Jónsdóttir
(49. tbl.)

Þar sem frærækt annar ekki eftirspurn eftir plöntum af lerkiblendingnum ‘Hrymi’ (Larix decidua x sukaczewii) var kannað í þessu verkefni hvort mögulegt væri að fjölga honum með græðlingum á mismunandi tím­um árs. Miðað við það ræktunarumhverfi sem notað var náðist 60,7% til 67,1% ræting vetrargræðlinga. Trénað sumargræðlingaefni sem hafði aðeins hliðar­brum rætti sig síður en það sem var minna trénað og klippt af toppsprota eða hliðar­grein með enda­brumi . Helsta orsök affalla í græðlinga­ræktuninni var grámygla (Botrytis sp.) Verkefnið leiddi í ljós að græðlingar af Hrymi þurfa að lágmarki 11 til 12 vikna ræktun svo viðunandi ræting náist. Af þeim þremur bakkagerðum sem prófaðar voru í verk­efninu reyndist ræktun í míkróbakka áhuga­verð­ust með tilliti til auðveldrar priklunar í fjölpotta­bakka eftir rætingu, hagkvæmnisjónarmiða og stutts fram­leiðslutíma á söluhæfum plöntum. For­senda þess að græðlingaræktun nái að bera sig fjárhags­lega er góð þekking á ræktun og umhirðu móður­plantna við íslenskar aðstæður með tilliti til aldurs þeirra og fjölda framleiddra græðlinga. Áfram­haldandi rann­sóknir ættu því að beinast mestmegnis að þeim þætti.

Methods of forest appraisal compared to market prices in Britain

Forsíða 48. tölublaðsÞorbergur Hjalti Jónsson
(48. tbl.)

Markaðsverð skógareignar getur þurft að meta vegna sölu eða kaupa á skógi, vegna eignamats í bók­haldi, skipt­ingar dánarbús, veðhæfni, trygginga, skatt­lagningar eða skaða­bóta. Hér eru bornar saman sjö að­ferðir til að meta markaðs­verð á skógi í einka­eign á Stóra-Bret­landi, þar á meðal svokallað sjálfbærni­virði, ný aðferð sem sett er fram í grein­inni og er byggð á tilgátu um tíma­gildis­mat manns­ins. Mælt er með þessari aðferð við mat á markaðs­verð­mæti skóga á Íslandi. Mat á skaða­bóta­virði er hins vegar byggt á tjóni eig­and­ans en ekki endi­lega markaðs­virði. Sjálf­bærni­aðferð­in hentar því sjaldan við mat á skaða­bótum.

Árið 2022

Fagráðstefna skógræktar 2022− útdrættir erinda og veggspjalda

Forsíða 47. tölublaðsPétur Halldórsson (ritstj.)
(47. tbl.)

Fagráðstefna skógræktar var haldin á Hótel Geysi Haukadal dagana 29.-30. mars 2022 undir yfir­skriftinni Skógrækt 2030 – Græn ábyrg framtíð.  Fyrri daginn voru haldin stutt inngangs­erindi um þrjú umfjöllunar­efni, 1) Skógræktar­stefna til 2030, 2) Kolefnis­binding, ný markmið, tækifæri og vottun og 3) Viðar­afurðir. Að því búnu var efnt til pallborðs­umræðna. Síðari daginn voru fjölbreytt erindi um ýmis skóg­fræðileg og skóg­tæknileg efni. Í þessu riti eru birtir út­drættir fyrir­lestra og vegg­spjalda frá þeim höfundum sem óskuðu birtingar. Sumir útdráttanna eru auknir frá því sem var í út­gefnu ráðstefnuriti eins og höfundum var gefinn kostur á. Upp­tökur og glærur flestra fyrirlestra og veggspjalda eru á skogur.is/fagradstefna2022.

Frostþol skógarplantna og frostþolsmælingar
– verklýsing á jónalekaaðferðinni

Forsíða 46. tölublaðsRakel J. Jónsdóttir
(46. tbl.)

Yfirvetrun skógarplantna á frystigeymslum verndar gæði skógarplantna fyrir umhleypingum yfir vetrartímann. En plöntur þurfa að hafa byggt upp nægt frostþol að lifa af geymsluna. Jónalekaaðferðin (Shoot Electrolyte Leakage), sem lýst er í þessu riti, hefur lengi verið notuð til að meta frostþol skógar­plantna í framleiðslu. Ræktunarferlar innan gróðrar­stöðva hafa úrslitaáhrif á það hvort skógar­plöntur ná góðu frostþoli á haustin, sáningar­tími, myrkvun, uppruni fræsins, kæling að hausti o.fl. Niðurstöður ís­lenskra jóna­lekamælinga eru dregnar saman í grein­inni og fjallað um hvaða lærdóm megi draga af þeim.

Árið 2021

Landverð og landrenta
– Reiknilíkan, verðmyndun og skógrækt

Forsíða 45. tölublaðsÞorbergur Hjalti Jónsson
(45. tbl.)

Hér er fjallað um landverð og landrentu af órækt­uðu landi á Íslandi. Greindir eru meginþættir í verð­mynd­un og verðþróun síðastliðin fjörutíu ár. Sett er fram líkan sem áætlar verð óræktaðs lands út frá landstærð og staðsetningu. Lögð er áhersla á að líkanið sé töl­fræði­lega traust og gefi nægilega áreiðanlegt mat á landverði til að nýtast við mat á arðsemi skóg­ræktar, greiningu á landnýtingarkostum og fyrir bók­fært verð. Líkanið er byggt á ásettu verði en er skalað að markaðsverði með samanburði við nokkrar jarða­sölur. Líkanspár eru bornar við úrskurði mats­nefndar eignarnámsbóta síðastliðna fjóra áratugi.

 

Ábót á yndissýnd

Forsíða 44. tölublaðsÞorbergur Hjalti Jónsson
(44. tbl.)

Í allri faglegri skipulagningu þarf mælikvarða á árangur. Hér eru settir fram mælikvarðar fyrir fagra skóga til útivistar. Skógarsýnd er mælikvarði á skilin milli opins lands og skógar frá sjónarhóli þeirra sem njóta útivistar og er lýst út frá hæð og þéttleika trjánna og augnhæð athugandans. Mælikvarða á fegurð og gæði skógar til útivistar má nefna yndisgildi. Yndissýnd er heildaráhrif skógarins á skoðandann sem hér eru skilgreind sem margfeldi yndisgildis og skógarsýndar. Fegurð, upplifun og útivistar gæði skýrast mikið til af birtunni í skóginum og fagurfræðilögmálum um fjölbreytni, andstæður og hlutföll. Sett er fram aðferð til að fella þessa þætti saman í yndisgildi skógar.

 

Úttekt á kolefnisbindingu skógræktar á svæðum Kolviðar
á Hofssandi við Stóra-Hof á Rangárvöllum

Forsíða 43. tölublaðsArnór Snorrason
(43. tbl.)

 Sú úttekt sem hér er kynnt er unnin fyrir og greidd af Kolvið. Kolviður er sjóður sem hefur það meðal annars að markmiði að auka bindingu kolefnis í skógarvistkerfum í þeim tilgangi að draga úr styrk koldíoxíðs (CO2) í andrúmslofti. Kolviður býður fyrirtækjum og einstaklingum þjónustu við að binda kolefni úr andrúmslofti með nýskógrækt. Fyrsta skógræktarsvæði Kolviðar er svæðið sem hér var tekið út og er kallað Hofssandur. Markmið úttektarinnar var að meta á vísindalegan og viðurkenndan hátt kolefnisbindingu sem átt hefur sér stað frá úttekt sem gerð var haustið 2014 (Arnór Snorrason 2015) fram að hausti 2020. Við bætast ">mælingar á svæðum sem voru gróðursett árið 2013.

Úttekt á kolefnisbindingu skóglendis
á Drumboddsstöðum II í Biskupstungum

Forsíða 42. tölublaðsArnór Snorrason og Björn Traustason
(42. tbl.)

 Hér er kynnt úttekt sem gerð var sumarið og haustið 2020 með það að markmiði að meta með viðurkenndum og vísindalegum hætti kolefnisbindingu skóglendis á Drumboddsstöðum II í Biskupstungum sem er eign Byko ehf. Sumarið 2020 var skóglendið á Drumboddsstöðum kortlagt. Það var síðan flokkað í þrjá flokka og mælifletir lagðir tilviljanakennt út í hvern flokk. Út frá trjámælingum og landgerðarmati sem fram fór á mæliflötum haustið 2020 var lífmassavöxtur og þar af leiðandi kolefnisbinding trjágróðurs áætluð ásamt bindingu í jarðvegi og sópi.

Inventory of Carbon stock changes at Óseyri afforestation area
in Stöðvarfjörður, East-Iceland

Forsíða 41. tölublaðsArnór Snorrason & Lárus Heiðarsson
(41. tbl.)

 The work addressed in this report is ordered and partly financed by Yggdrasill Carbon ehf. The objectives of this report are: 1. To map the status of the afforested land and the afforestation on the farm Óseyri in Stöðvarfjörður, East-Iceland. 2. To estimate the current annual C-stock change of the plantations at Óseyri. 3. To project the C-stock changes of the afforested area for the next 70 years, with business-as-usual management (baseline management) of forest available for wood supply. 4. To make a projection of the C-stock changes of an alternative management plan with no utilization of wood in the same period for plantations classified as forest available for wood supply and compare it with the projection of business-as-usual.

Árið 2020

Starfsáætlun Mógilsár 2020

Forsíða 40. tölublaðsEdda Sigurdís Oddsdóttir
(40. tbl.)

Gróskumikið vísinda- og rannsóknarstarf er mikilvægt í skógrækt, enda stuðlar slíkt starf að framþróun skógræktar. Mógilsá, rannsóknasvið Skógræktarinnar, sinnir rannsóknastarfi og þekkingaröflun í þágu skógræktar og skógverndar á Íslandi. Rannsóknir Mógilsár helgast af faglegri þekkingarþörf skógræktar og vísindalegum gæðakröfum. Áfram verður unnið að því að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til starfsemi Mógilsár í stefnumörkun Skógræktarinnar.

 

Áhrif þéttleika við gróðursetningu
á vöxt og viðgang 15 ára rússalerkis á Fljótsdalshéraði

Forsíða 39. tölublaðsLárus Heiðarsson, Bjarki Þór Kjartansson, Arnór Snorrason og Bjarni Diðrik Sigurðsson
(39. tbl.)

 

Mældur var vöxtur og viðgangur rússalerkis í 15 ára gömlum tilraunareitum, staðsettum á fjórum stöð­um á Fljótsdalshéraði, sem gróðursettir voru með mismunandi upphafsþéttleika: 1.000, 2.000, 3.500 og 5.000 tré á hektara. Rússalerki er sú trjátegund sem mest er notuð í nytjaskógrækt á Norður­- og Austurlandi og vex vel á rýru og rofnu landi. Niðurstöðurnar sýna að lítil samkeppni var enn um vaxtarrými 15 árum eftir gróðursetningu, óháð gróðursetningarþéttleika. Mikill munur var á vexti á milli staða sem skýrðist af ólíku skjólfari og jarðvegsskilyrðum á milli þeirra. Marktækur munur var á afföllum, meðalþvermáli og rúmmáli meðaltrés á milli staða en ekki á milli upphafsþéttleika. Bæði afföll og fjöldi auka stofna minnkaði almennt með auknum upphafsþéttleika. Einnig sýndu niðurstöður að marktækur munur var á yfirhæð á milli staða og upphafsþéttleika. Framtíðar vaxtarspá sem var gerð sýndi að aukinn upphafsþéttleiki (yfir 3.000 plöntur á hektara) skilar fyrst og fremst aukinni viðarframleiðslu í fáeina áratugi (undir 35 árum) í upphafi vaxtarlotunnar. Aukinn trjáfjöldi leiddi til hærri stofnkostnaðar og kostnaðar vegna snemmgrisjunar en ekki aukn­ingar á nettótekjum. Niðurstöður okkar benda til þess að hagkvæmasti upphafsþéttleiki í ræktun rússalerkis á Fljótsdalshéraði liggi á bilinu 2.500 til 3.000 plöntur á hektara.

Árið 2019

Forsíða 38. tölublaðs

Future Forest Health – Early detection and mitigation
of invasive pests diseases in Nordic Forests

NordGen Conference 2019

Brynjar Skúlason, Guðmundur Halldórsson & Pétur Halldórsson (eds.)
(38. tbl.)

 

Forsíða 37. tölublaðsFagráðstefna skógræktar, Hótel Hallormsstað

Edda S. Oddsdóttir, Bjarni D. Sigurðsson og Pétur Halldórsson (ritnefnd)
(37. tbl.)

Hin árlega Fagráðstefna skógræktar er nú haldin í 20. skipti. Upphafið má rekja til ráðstefnu sem haldin var á vegum Skógræktar ríkisins í tengslum við opnun Kalstofunnar á Möðruvöllum árið 2000. Þótti sú ráðstefna takast svo vel að ákveðið var að halda aðra á Egilsstöðum árið 2001 og svo þá þriðju á Kirkjubæjarklaustri árið 2002. Síðan hefur ráðstefnan farið hringinn um landið. Allt frá 2001 var ráðstefnan haldin í samstarfi Landshlutaverkefna í skógrækt og Skógræktar ríkisins, sem árið 2016 urðu að Skógræktinni, og síðar komu Skógræktarfélag Íslands, Landbúnaðarháskóli Íslands, Landssamtök skógareigenda og Skógfræðingafélag Íslands að skipulagningu. Í ár bætist Landgræðslan í hóp þeirra sem standa að ráðstefnunni og yfirskrift ráðstefnunnar er Öndum léttar – landnotkun og loftslagsmál með áherslu á aðgerðir til kolefnisbindingar.

 

 

Árið 2018

Vanmetið fenjatré

Forsíða 36. tölublaðsÞorbergur Hjalti Jónsson
(36. tbl.)

 

Hér er fjallað um fenjatré Evrópu (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), reynsluna af ræektun þess og möguleika i skógrækt á Íslandi. Tegundin er sumargrænt lauftré með óvenjulega hæfni til a þrífast í blautum jarðvegi með kyrrstæðu vatni. Hún vex í votlendi við fljót og með fram ám og lækjum um mestalla Evrópu, frá Skandinavíu til Miðjarðarhafslanda og austur um Litlu-Asíu til Írans. Hana er að finna á stöku stað í dölum Atlasfjalla í Norður-Afríku, Marokkó, Túnis og Alsír.

Árið 2016

Fagráðstefna skógræktar, Patreksfirði 16.-17. mars 2016

Edda S. Oddsdóttir, Ólafur Eggertsson, Björn Traustason, Pétur Halldórsson
(35. tbl.) 

 

Árið 2015

Viðarmagnsspá fyrir bændaskógrækt á Fljótsdalshéraði

Arnór Snorrason, Benjamín Örn Davíðsson og Lárus Heiðarsson
(34. tbl.)

 

Kortlagningarlykill fyrir grunngagnasöfnun
við gerð ræktunaráætlana í skógrækt

Arnór Snorrason
(33. tbl.)

 

Niðurstöður mælinga á alaska- og balsamösp
eftir 13 vaxtarsumur á Höfða á Fljótsdalshéraði

Lárus Heiðarsson og Þröstur Eysteinsson
(32. tbl.)

 

Árið 2014

Fagráðstefna skógræktar, Selfossi 11.-13. mars 2014

Edda S. Oddsdóttir, Bjarni D. Sigurðsson og Pétur Halldórsson
(31. tbl.)

 

 

Árið 2013

Fagráðstefna skógræktar, Hallormsstað 12.-14. mars 2013

Edda S. Oddsdóttir, Ólöf I. Sigurbjartsdóttir og Bjarni D. Sigurðsson
(30. tbl.)

 

Úttekt á kolefnisbindingu skógræktar á svæðum í eigu Landsvirkjunar

Arnór Snorrason og Björn Traustason
(29. tbl.)

 

 

 

Árið 2012

Mat á kolefnisbindingu og arðsemi nýskógræktar á fjórum svæðum Skógræktar ríkisins

Arnór Snorrason
(28. tbl.)

Fagráðstefna skógræktar, Húsavík 27.-29. mars 2012

Edda S. Oddsdóttir, Rakel J. Jónsdóttir og Bjarni D. Sigurðsson
(27. tbl.)

Fagráðstefna skógræktar, Húsavík 27. - 29. mars 2012

Edda S. Oddsdóttir, Rakel J. Jónsdóttir og Bjarni D. Sigurðsson
(26. tbl.)

 

Árið 2011

Klónatilraunir á ösp

Halldór Sverrisson, Aðalsteinn Sigurgeirsson og Helga Ösp Jónsdóttir
(25. tbl.)

Fagráðstefna skógræktar, Reykjanesi 23.-25. mars 2011

Edda S. Oddsdóttir, Ólafur Eggertsson og Bjarni D. Sigurðsson
(24. tbl.)

 

Árið 2004

Samanburður á kvæmum og systkinahópum sitkagrenis, hvítgrenis og sitkabastarðs,
með tilliti til frostþols að vori og hausti

Brynjar Skúlason, Aðalsteinn Sigurgeirsson, Bjarni E. Guðleifsson og Öyvind Meland Edvardsen
(23. tbl.)

Natural disturbances dynamics as component
of ecosystem management planning

Abstracts and short papers from the workshop of the SNS network Natural disturbance dynamics analysis for forest ecosystem management in Geysir, Iceland, 11.-15. October, 2003.

Sigurgeirsson, A. & Jõgiste, K.
(22. tbl.)

Erfðalindir skóga: Nýting þeirra og vernd

Ágrip erinda frá ráðstefnu á Húsavík 27.-29. ágúst 2003 á vegum norræna sérfræðingahópsins um erfðalindir trjáa

Þröstur Eysteinsson
(21. tbl.)

Ársskýrsla 2002-2003

Ólafur Eggertsson
(20. tbl.)

Breytingar og bjargráð. Aðferðir fólks í sveitum
til að takast á við samfélagslegar breytingar

Gunnar Þór Jóhannesson
(19. tbl.)

Ákvæðisvinna við grisjun í lerkiskógum

Lárus Heiðarsson og Loftur Jónsson
(18. tbl.)

 

Árið 2003

Klónaskógrækt: ertu að grínast? Samantekt erinda
frá ráðstefnu norræna skógerfðafræðihópsins í Barony-kastala,
Skotlandi, 4.-7. september 2002 

Þröstur Eysteinsson
(17. tbl.)

 

Árið 2002

Jólatrjáaframleiðsla fjallaþins (Abies lasiocarpa) á Norðurlöndunum - I. Prófun á laufgun og vorfrostþoli níu kvæma 

Brynjar Skúlason og Øyvind M. Edvardsen
(16. tbl.)

Ársskýrsla 2001. Rannsóknastöð Skógræktar Mógilsá

Ólafur Eggertsson
(15. tbl.)

Landsúttekt á skógræktarskilyrðum. Áfangaskýrsla 1997 – 2002 fyrir Suðurland og Suðvesturland 

Arnór Snorrason og Stefán Freyr Einarsson
(14. tbl.)

Landsúttekt á skógræktarskilyrðum.
Áfangaskýrsla 1997–2002 fyrir Austurland
 

Arnór Snorrason
(13. tbl.)

Blæöspin í Egilsstaðaskógi 

Lárus Heiðarsson og Sigurður Blöndal
(12. tbl.)

Hæðarvaxtarföll fyrir rússalerki (L. sukaczewii Dylis) á Fljótsdalshéraði 

Lárus Heiðarsson
(11. tbl.)

Áhrif jarðvinnslu á vöxt og lifun nokkurra trjátegunda 

Loftur Jónsson
(10. tbl.)

 

Árið 2001

Úttekt á gróðursetningum á 18 jörðum innan Héraðsskóga. Úttekt gerð 1999 

Jón Guðm. Guðmundsson
(9. tbl.)

Myrkvun trjáplantna í gróðrastöð og áhrif á frostþol 

Hrefna Jóhannesdóttir og Øyvind Meland Edvardsen
(8. tbl.)

Landsúttekt á skógræktarskilyrðum. Áfangaskýrsla 1997-2001 fyrir Vestfirði 

Arnór Snorrason og Stefán Freyr Einarsson
(7. tbl.)

Landsúttekt á skógræktarskilyrðum. Áfangaskýrsla 1997-2001 fyrir Norðurland 

Arnór Snorrason, Stefán Freyr Einarsson, Tumi Traustason,Fanney Dagmar Baldursdóttir
(6. tbl.)

Landsúttekt á skógræktarskilyrðum. Áfangaskýrsla 1997-2001 fyrir Vesturland 

Arnór Snorrason, Tumi Traustason, Stefán Freyr Einarsson, Fanney Dagmar Baldursdóttir
(5. tbl.)

Trjásjúkdómar

Guðmundur Halldórsson, Halldór Sverrisson, Edda Sigurdís Oddsdóttir, Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir
(4. tbl.)

Þróun aðferða við frostþolsprófanir á birki og sitkagreni, forkönnun

Brynjar Skúlason, Bjarni E. Guðleifsson og Aðalsteinn Sigurgeirsson
(3. tbl.)

 

Árið 2000

Kalstofan á Möðruvöllum. Kynning á aðstöðu og rannsóknum 

Øyvind Meland Edvardsen, Bjarni E. Guðleifsson og Brynjar Skúlason
(2. tbl.)

 

Hvenær á að bera á? Tímasetning áburðargjafar -
Tilraun frá 1998. Lýsing og niðurstöður eftir þrjú sumur
 

Hreinn Óskarsson
 (1. tbl.)

Árið 1998

Áburðargjöf á nýgróðursetningar

- Kostnaður við áburðarblöndur og -dreifingu

Hreinn Óskarsson, Aðalsteinn Sigurgeirsson, Bjarni Helgason, Gunnar Freysteinsson, Böðvar Guðmundsson og Grétar Guðbergsson

(Fjölrit Rannsóknastöðvar Skógræktar ríkisins 12)
febrúar 1998

 

 

Árið 1995

 

Birkiskógar Íslands - könnun 1987-1991

I.

Yfirlit, aðferðir og niðurstöður fyrir Laugardalshrepp í Árnessýslu

Ása L. Aradóttir, Ingvi Þorsteinsson og Snorri Sigurðsson

(Fjölrit Rannsóknastöðvar Skógræktar ríkisins 11)
nóvember 1995

Notkun DNA-bandamynstra (DNA fingerprinting) til aðgreiningar á arfgerðum alaskaaspar (Populus trichocarpa) með RAPD-aðferðinni (Random Amplified Polymorphic DNA)

Vignir Sigurðsson, Kesara Anamthawat-Jónsson og Aðalsteinn Sigurgeirsson

(Fjölrit Rannsóknastöðvar Skógræktar ríkisins 10)
maí 1995

 

Úttektir á gróðursetningum
til Landgræðsluskóga 1991 og 1992

Ása L. Aradóttir og Járngerður Grétarsdóttir

(Fjölrit Rannsóknastöðvar Skógræktar ríkisins 9)
janúar 1995

 

 

Árið 1994

Rannsóknir á umhverfisbreytingum og orkuflæði
við framvindu asparskógar á berangri

Áfangaskýrsla 1991

Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir, Ása L. Aradóttir, Halldór Þorgeirsson, Ólafur Arnalds og Jón Guðmundsson

(Fjölrit Rannsóknastöðvar Skógræktar ríkisins 8)
maí 1994

 

Leiðbeiningar um ræktun skjólbelta

Sigvaldi Ásgeirsson

(Fjölrit Rannsóknastöðvar Skógræktar ríkisins 7)
mars 1994

 

Ranabjöllur - vandamál í nýgróðursetningum

Guðmundur Halldórsson

(Fjölrit Rannsóknastöðvar Skógræktar ríkisins 6)
mars 1994

 

Um fræöflun og fræskráningu

Baldur Þorsteinsson

(Fjölrit Rannsóknastöðvar Skógræktar ríkisins 5)
febrúar 1994

 

Árið 1993

Stiklingaræktun lerkis:
Staða rannsókna og framtíðarmöguleikar

Snorri Baldursson
(Fjölrit Rannsóknastöðvar Skógræktar ríkisins 4)
desember 1993

 

Árið 1992

Gróðursetning til Landgræðsluskóga 1990
Úttekt á árangri

Líneik Anna Sævarsdóttir og Úlfur Óskarsson
(Fjölrit Rannsóknastöðvar Skógræktar ríkisins 3)
maí 1992

 

Forsíða ritsins

Örfjölgun birkis

Snorri Baldursson, Þuríður Yngvadóttir og Árni Bragason

(Fjölrit Rannsóknastöðvar Skógræktar ríkisins 2)
mars 1992

Athugun á vandamálum í uppeldi skógarplantna

Guðmundur Halldórsson og Halldór Sverrisson

(Fjölrit Rannsóknastöðvar Skógræktar ríkisins 1)
janúar 1992

 

Árið 1990

Framleiðsla á fjölpottaplöntum af alaskaösp:
Drög að gæðamatsmeðferð

Kristján Þórarinsson, Úlfur Óskarsson og Þorbergur Hjalti Jónsson
(4(11), júlí 1990)

Ættbók alaskaaspar á Íslandi I:
Safnið frá 1963

Líneik Anna Sævarsdóttir og Úlfur Óskarsson
(4(10) 1990)

 

Skjólbeltatilraun Skógræktarfélags Íslands I:
Úttekt á framkvæmd tilraunarinnar

Jóhannes Árnason og Jón Gunnar Ottósson

(4(8) 1990)

Tilraun með skjólbeltarækt á sandi I:
Áhrif plastþekju á líf og vöxt víðiplantna

Þorbergur Hjalti Jónsson og Kristján Þórarinsson
(4(7) 1990)

 

Greinargerð vegna fyrirhugaðrar nytjaskógræktar bænda
í Öngulsstaðahreppi í Eyjafirði

Landkostir, viðarvöxtur, val tegunda og kvæma til ræktunar

Þorbergur Hjalti Jónsson

(4(6) 1990)

Stefnumótun í rannsóknum í landgræðslu og skógrækt

(Erindi flutt á ráðstefnu Félags íslenskra náttúrufræðinga, 23. febrúar 1990: Umhverfi, gróðurvernd og landnýting)

Jón Gunnar Ottósson
(4(5) 1990)

 

Skógrækt og skógvernd: markmið og leiðir

(Erindi flutt á Húsavík 17. mars 1990)

Jón Gunnar Ottósson
(4(4) 1990)

 

Hraðfjölgun á alaskaösp II.
- Áhrif mismunandi ræktunarmoldar á líf og vöxt smágræðlinga

Úlfur Óskarsson og Kristján Þórarinsson

(4(3) 1990)

Hraðfjölgun á alaskaösp I.
- Áhrif af klippingu á laufum og toppi
á líf og vöxt smágræðlinga

Úlfur Óskarsson, Þorbergur Hjalti Jónsson og Kristján Þórarinsson

(4(2) 1990)

Leiðbeiningar um hraðfjölgun
á alaskaösp með smágræðlingum

Úlfur Óskarsson

(4(1) 1. útgáfa, mars 1990)

 

 

Árið 1988

Víðiakrar III : Athugun á áhrifum áburðargjafar
á vöxt alaskavíðis í Rauðholti i Hjaltastaðaþinghá

Þorbergur Hjalti Jónsson

(2 (3) 1988)

Forsíða ritsins

Víðiakrar II: Samanburður á vexti alaskavíðis
á plastlögðu og plastlausu landi
í Rauðholti Hjaltastaðaþinghá

Þorbergur Hjalti Jónsson

(2 (2) 1988)

Forsíða ritsins

 

Árið 1987

Rannsóknastöð Skógræktar ríkisins
- Rannsóknaáætlun 1988-1992

Jón Gunnar Ottósson
(Ónúmerað)
Haust 1987

Forsíða ritsins