Með umhverfisstefnu sinni vill Skógræktin stuðla að sjálfbærri skógrækt í sátt við umhverfið og ná umhverfismarkmiðum á starfstöðvum sínum. Ljósmynd: Pétur HalldórssonUmhverfisstefna  Skógræktarinnar skal vera liður í daglegu starfi stofnunarinnar og skal taka tillit til hennar í öllu daglegu starfi og allri áætlanagerð. Markmið umhverfis­stefnu Skógræktarinnar eru hér kynnt með tvennum hætti.

 1. Sjálfbær skógrækt í sátt við umhverfið
 2. Umhverfismarkmið á skrifstofum og starfstöðvum

Sjálfbær skógrækt í sátt við umhverfið

Efla skal skógrækt á Íslandi  í þeim tilgangi að skapa skógarauðlind, auka lífframleiðslu og fjölbreytni, binda kolefni, auka viðnám gegn gróðureyðingu, efla og vernda vatnsgæði og efla útivist í skógum landsins. Taka skal tillit til  landslagsþátta og verndarsjónarmiða. Alla verkþætti og ferla sem tengjast framkvæmdum skal skoða sérstaklega með umhverfismarkmið í huga.

 1. Vélar og tæki sem notuð eru í skógum Skógræktarinnar skulu vera af  viðurkenndri gerð og ávallt vel við haldið til að koma í veg fyrir leka á olíum og vökvum.
 2. Olíur á mótorsagir skulu vera umhverfisvænar
 3. Huga skal að orkunotkun vélknúinna tækja sem tengjast framkvæmd við skógrækt.
 4. Meðferð áburðar og ræktunarefna skal vera vistvæn, meðvituð og til fyrirmyndar. Geymsla og notkun eiturefna sé í samræmi við gildandi reglur.
 5. Frágangur á framkvæmdastöðum (skógum og skógræktarstöðum) skal vera  til fyrirmyndar og Skógræktinni til sóma.
 6. Hreinsa skal upp alla ruslahauga, ónýtar girðingar o.þ.h. í þjóðskógunum og koma í endurvinnslu eða förgun á viðeigandi hátt.
 7. Úrgangsolía skal flutt á sérstaka móttökustaði.

Umhverfismarkmið á skrifstofum og starfstöðvum

 1. Umhverfisstefnu starfstöðvanna skal miða við að flokkun sorps sé í samræmi við bestu markmið sveitarfélags á hverjum stað. Leitast verði við að minnka úrgang eins og kostur er.
 2. Ávallt skal flokka pappír og koma honum á móttökustaði til endurvinnslu.
 3. Ónýtum raftækjum, tölvubúnaði, glerílátum, plasti og tómum prenthylkjum skal koma á móttökustaði til endurvinnslu.
 4. Keyptar skulu umhverfismerktar vörur svo sem  pappír og prenthylki þar sem því verður við komið með hliðsjón af  gæðum og kostnaði.
 5. Ónýtum rafhlöðum verði safnað saman og þær sendar i spilliefnamóttöku.
 6. Dósum og endurvinnanlegum drykkjarumbúðum sem falla til  á starfstöðinni skal komið til endurvinnslu.
 7. Forðast  skal að nota vörur sem innihalda lífræn leysiefni ef kostur er á öðru.
 8. Koma skal upp aðstöðu fyrir jarðvegsgerð (moltukössum) á lífrænum úrgangi eða skila lífrænum úrgangi í safnkassa bæjarfélags.

Merkingar fyrir sorpflokkunarílát á starfstöðvum