Nýtt tölublað fréttabréfs norskra jólatrjáabænda, Den grønne gren, er nýkomið út. Meðal efnis er grein eftir Gorden Haaland, jólatrjáræktarráðgjafa hjá Norsk juletræ, samtökum norskra jólatrjáabænda. Þar er sagt frá heimsókn Tims O-Connors, framkvæmdastjóra bandarísku jólatrjáasamtakanna National Christmas Tree Association (NCTA)

Tim O'Connor, daglig leder i National Christmas Tree Association (NCTA) i USA kom til Norsk Juletremesse 2018.
Ved Norsk Juletremesse 2018 hadde vi et ønske om å forsøke å sette ekstra fokus på naturtre opp mot falske/kunstige juletre. Det var vår oppfatning at utfordringen med falske/kunstige juletre er mer omfattende i USA enn hos oss, og "trenden" begynte mye før der borte.
Det var på denne bakgrunn Tim O'Connor fra National Christmas Tree Association (NCTA) i USA var hentet inn som foredragsholder. Tim har allsidig bakgrunn fra landbru-ket USA.
Amerikanske juletreprodusen-ter har opplevd sviktende etterspørsel etter ekte jule de siste 30 årene. Forklaringene er nok mange men det pekes fort på store grupper i befolk-ningen som har gått over til kunstige/falske juletre bla fordi firmaer som selger kunstige/falske juletre har klart å innbil-le folk at kunstige/falske jule-tre er så mye bedre for mil-jøet. Folk har blitt mer make-lig anlagt og det oppfattes som brysomt å få tatt inn et natur-lig juletre. Og etter hvert vokser det opp barn som aldri har opplevd å ha et ekte jule-tre i sitt hjem. Når disse skal skaffe seg juletre er det natur-lig for dem å anskaffe seg et kunstig/falsk juletre.
Tim mener at vi i Norge og muligens resten av Europa, står der USA var for 25-30 år siden og at juletreprodusente-ne satte inn motoffensiv alt for sent.
Hva har man så gjort i USA for å snu denne trenden?
De har sett seg ut unge voks-ne (23 – 42 år) som hovedmål i en langsiktig kampanje for at de skal skape tradisjoner i egne hjem med bruk av natur-juletre. Kun 20 % i denne gruppen har allerede nå stiftet familie. Resten vil stifte familie de nærmeste 5 – 10 årene. Mange i denne gruppen har en livsstil som ønsker å ta vare på miljøet og ønsker å gjøre mil-jøsmarte valg. Videre er grup-pen opptatt av autentisitet og opplevelser, samt økologisk mat. På tross av dette er grup-pen tilbøyelig til å velge kuns-tig/falsk juletre.
Amerikanske juletreprodusen-ter har satt i gang en markeds-føringskampanje med et lang-siktig mål om å varig øke et-terspørselen etter naturlige juletrær og øke mulighetene for produsenter og andre i bransjen. Kampanjen har fårnavnet: «It's Christmas. Keep It Real.»
https://www.facebook.com/ItsChristmasKeepItReal/?hc_ref=ARQfDIh1Vxd0JohJR6zXECzH_WE1pUZx8MZjwD160fekC_pqok9IaZc-oSRO7S7ZGRg
Det er laget over 30 videoer som ligger fritt ute til deling på sosiale medier, og som har blitt brukt som rene reklame innslag på TV og on-line me-dier.
Denne kampanjen har følgen-de kommunikasjonsstrategi:
Et ekte juletre er et valg du kan være stolt av:
Dyrking, bruk og gjenvinning av ekte juletrær er godt for miljøet. Å velge et ekte jule-tre gir minner for familie og venner. Kjøp av ekte jule-trær gir økonomi for bønder.
Så langt har kampanjen gitt over 260 mill «likes» på ulike medier og videoene har blitt vist over 3,5 mill ganger.
Kostnadene har vært om lag 1,1 mill Usd (7,7 mill nkr) og er finansiert av en omsetnings-avgift på 50 sent pr juletre. Dette tilsvarer knappe nkr 4,50 pr juletre.